HOME COMPANY PRODUCT SITEMAP E-MAIL
견적의뢰
자료요청
MAKER'S PRODUCT

 

 

  HOME > SITEMAP > NA

       

 

 자석 또는 철판을 검출     구동 전원 불필요

 리드 스위치 응용 근접 스위치
  (유접점 타입)

  자기근접   철판근접
   RS-001    RS-603
   RS-002    RS-602
   RS-1    RS-604
   RS-1(LED타입)    RS-301
   RS-803    RS-3B
   RS-803(LED타입)    RS-40
   RS-801    RS-302
   RS-901S    사용상의 주의
   RS-102    동작방식
   RS-7  
   RS-51  
   RS-52  
   RS-501  
   RS-12  
   

 자석 또는 철판을 검출     고주파 발진형의 대응

 자기저항 소자 응용 근접 스위치
  (무접점 타입)

  자기근접
   ME-001
   ME-002
   ME-114
   MH-601AM-O
   ME-101
   ME-102
   ME-8F
  철판 근접
   ME-301
   ME-302
   ME-401
   ME-601
  자기 저항 소자
  사용상의 주의
 
   

 리드 스위치와 플로트를 이용한

 심플한 액면 수위계
  플로트 스위치(레벨 스위치)

   FSE-0830R
   RF4F
   FSA-0601
   FSA-0602
   FSA-0801
   FSA-0802
   FSA-0803
   FSA-0804
   FSA-0805
   FSE-0804
   FSE-0805
   FSE-0808
   FSE-0809
   FSE-0810
   FSA-0808
   FSB-0808
   FSA-1001
   FSA-0811
  사용상의 주의
 

 소형에서 대형까지 오더 메이더로

 1개부터 제작 하여 드립니다.
  공업용 플로트 스위치 (레벨 스위치)

  공업용 플로트 스위치(레벨 스위치) 일람
   RF1
   RF1(방폭형)
   RF2
   RF2(방폭형)
   RF3
   RF3(방폭형)
   RF4
   RF5
   RF6
   아날로그식 플로트 스위치
   저항식 연속 수위계
   메터 릴레이(옵션)
   취급주의
   

 자기 유도형의 유도 센서

 분기, 정지용 센서
  무인 반송차(AGV)용 센서

   ME-9006AM-0
   ME-9016A
   ME-9015A

 레이져 광 사용

 고정밀의 위치 검출 앰프 내장
  아날로그 변위 센서

   불 가시 반도체 레이져
   가시 반도체 레이져
   

 자석 구동 스위치용

 자석에 의해 동작 거리를 변경 가능
  비 검출체 (마그넷)

   MFT공업용 플로트 스위치(레벨 스위치) 일람
   M-1
   RSM
   RS-7M
   M-803
   RS-901M
   유도 테이프
 
   
   
제목 없음

Copyright (C) HANA TECH All Rights Reserved. TEL : +82-2-577-3251 FAX : +82-2-575-3258
RM502, DONG-A B/D, 265-14, YANGJAE-DONG, SEOCHO-KU, SEOUL, KOREA