HOME COMPANY PRODUCT SITEMAP E-MAIL
견적의뢰
자료요청
NOVA CONTROLLER IC

 

  HOME > PRODUCT > NOVA > MOTION CONTROLLER IC


   
       MOTION CONTROLLER IC

    

        

형식

사양

 PIX132

 적분 필터 내장 32점 범용입/출력 인터페이스 IC

 MCX305

 1축 모션 컨트롤 IC

 MCX302

 2축 모션 컨트롤 IC

 MCX304

 4축 모션 컨트롤 IC

 MCX312

 보간 기능 첨부 2축 모션 컨트롤 IC

 MCX314As

 보간 기능 첨부 4축 모션 컨트롤 IC

 MCX314AL

 보간 기능 첨부 4축 모션 컨트롤 IC

 PIX132EV

 PIX132 평가용 모듈

 MCX305EVM

 MCX305 평가용 모듈

 MCX302EV

 MCX302 평가용 모듈

 MCX304EV

 MCX304 평가용 모듈

 MCX312EV

 MCX312 평가용 모듈

 MCX314AsEV

 MCX314As 평가용 모듈

 MCX314ALEV

 MCX314AL 평가용 모듈

 
 
 
 

 

 
제목 없음

Copyright (C) HANA TECH All Rights Reserved. TEL : +82-2-577-3251 FAX : +82-2-575-3258
RM502, DONG-A B/D, 265-14, YANGJAE-DONG, SEOCHO-KU, SEOUL, KOREA