HOME > TECHNO DRIVE > STEPPING MOTOR > 24mm/42mm각

                                      

   24mm/42mm각   ==> 상세 DATA

 

 24mm/42mm각
     
 
 

  ■  특징

 볼 스크류와 5상 스텝모터의 일체형 입니다.

 나사 지름 4, 6, 8, 10 리드 1, 2, 4mm 정도 등급 C3부터 선택 할 수 있습니다.

 COUPLING이 없는 일체형으로 SIZE가 COMPACT하고 작업 공수가 줄어 들게 됩니다.
 소형 정밀 위치 결정 장치에 최적, 옵션에서 스트로크의 변경도 가능합니다.

    사양

형식

나사축 외경

LEAD

STROKE

정도 등급

MOTOR

질량

mm

mm

mm

g

MB0401

4

1

30

9

02K-S523-W

100

MB0601

6

1

75

10

04K-S525-W

170

MB0602

6

2

75

5

04K-S523-W

180

MB0801

8

1

150

30

1K-S543-W

310

MB0802

8

2

150

15

1K-S543-W

320

MB1002

10

2

200

30

3K-S545-W

530

MB1004

10

4

200

15

3K-S545-W

600

    CAD 파일 다운로드

MB0401

MB0601

MB0602

MB0801

MB0802

MB1002

MB1004

 

Copyright (C) HANA TECH All Rights Reserved.   TEL : 02-577-3251  FAX : 02-575-3258
RM104, IL-JIN B/D, 373-3, YANGJAE-DONG, SEOCHO-KU, SEOUL, KOREA